2019. január 28., hétfő

Kevés akarattal sokat lehet tenni

Hire ment, annak, hogy a kövendi Hangya gazdák összeálltak és megalakitották az önkéntes tűzoltócsapatukat. A polgármesterük előbb meglepődött de aztán mellé állt a kezdeményezésnek és sikert sikerre halmoztak.
Kövend a két világháború közt községközpont volt, de jelenleg Várfalva egyik faluja. 
Ennek ellenére még most is több olyan közösségi épülete van amely sok esetben kihasználatlan. 
Egyik ilyen a tűzoltó fészer is, amiben egy régi 1892-ben készült Tarnócy-féle kézi pompa volt még fellelhető.
A régi önkéntes tűzoltóknak ugyan nem sok "munkája" volt mégis szorgosan gyakorlatoztak és amikor lehetett szórakoztak is. 
A helységben nagy hagyománya volt a kövendiek Tűzoltó Báljának
Ezt igyekezett újra felújítani az újonnan alakult önkéntes tűzoltó csapat vezetője  Nyegre Csaba és a neje Szabó Enikő tanárnő is.
A régi gazdák még emlékeztek arra, hogy mennyire jól érezték magukat a Tűzoltó Bálon, igy szinte azonnal ráálltak, hogy inditsák újra a hagyományosnak tekinthető eseményt.
Ottjártunkor egyik meg is jegyezte, hogy milyen jó, hogy nem megy feledésbe.
Ez az eseményszámba menő dolog aztán fel is dobta a falunépét és mindenki, aki tag lett igyekezett valamivel segiteni.
Az önkéntes tűzoltó csapat dupla alárendeltséggel rendelkezik, hiszen nem csak HANGYA tagok, hanem a polgármesteri hivatallal is önkéntesi szerződésben vannak, igy a polgármester is tudja támogatni a lelkes csapatot, amivel csak lehet.
A dolog pikantáriájánk számit, hogy a csapatvezetőnek, a Nyegre Csaba, felhivására nem csak az egri önkéntesek hanem a magyarországi csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) is jelentkezett és felajánlottak egy sor felszerelést is.
Adott volt tehát az alkalom, hogy Őket is meghivják a kövendiek a Tűzoltó Báljára. 
A Weiger Lajos az ÖTE elnöke pedig el is jött a kis csapatával és együtt mulatott a hazaiakkal, de közben bemutatták a felszereléseket és azokat hogyan kell - balesetmentesen - használni. Két nap alatt szinte mindenről sikerült megegyezni
Ezen kivül a két egyesületi vezető abban is megegyezett, hogy úgy a képzésben mint az akreditációban is az ÖTE kisegiti a kövendi HANGYA  önkéntes tűzoltó csapatát.
Júniusban pedig viszontlátogatásra várja a csókakői csapat a kövendit
A további együttműködést papiron is nyugtázta a két csapat vezetője.
Mindenképpen csak gratulálni lehet mindenkinek aki résztvett a munkában.
Külön köszönet jár a várfalvi polgármesternek Mărginean Jánosnak, aki mélyen a zsebébe nyúlt és támogatta az ügyet!  Z.Sára


Székelyföldi sikerek is vannak

2019. január 8., 
Mi tagadás, megint nagyot alakított Petre Daea mezőgazdasági miniszter. Az év első munkanapján – amikor mások még fel sem ocsúdtak a téli ünnepek mámorából – a sajtó elé állt, és összegezte az elmúlt esztendő agrárteljesítményeit, körvonalazta az idei terveket.
Sikerekről számolt be, ami nem újdonság a hatalmon lévők részéről, de az általa vezetett minisztérium munkája láttán az ő esetében, úgy gondolom, hinnünk kell a számadatoknak. A termés nagyon jó volt. A támogatások folyósítását idejében megkezdték, sikeres volt a paradicsomprogram, nőtt az öntözési kapacitás, lehetőséget adtak mobil vágóhidak kedvezményes beszerzésére, mangalicák vásárlására – hogy ez utóbbi két célkitűzés nem örvendett nagy népszerűségnek, az nem a Daea vezette minisztérium rovására írható.
De nem minden kiemelkedő sikert foglalt beszámolójába az agárminiszter. Nem szólt – vagy nem szólhatott – arról, hogy Erdélyben megalakult és működni kezdett a falugazdász-hálózat, hogy a székely megyék gazdái számára könnyített pályázati rendszert létesítettek kis és nagy értékű támogatások lehívására. Nyilván nem szólhatott ezekről, hiszen mindez Magyarország kormányának anyagi hozzájárulásával valósult meg. Orbán Viktor kormányzása alatt a magyar gazdaság fejlődése lehetővé tette, hogy életbe léptessék a külhoni magyarok szülőföldön való megmaradását, anyagi gyarapodását lehetővé tevő gazdaságélénkítő programot (érdekes, erre még nem csapott le az országházi ellenzék dühe...). Erről nem szólhatott Daea – habár az Erdélybe irányuló gazdaságélénkítő program kapcsán a legmagasabb szinten tárgyalt és egyezett meg a román és a magyar fél –, de a jó példát minden bizonnyal megjegyezte. Így valószínű, hogy hamarosan a Moldovai Köztársaságban élő román testvérek is számíthatnak hasonló támogatásra.
Térjünk vissza a falugazdász-hálózatra és a magyar támogatásokra. A tavalyi bemutatkozások, ismerkedések, helyzetfelmérések után a falugazdászok idén is folytatják a gazdák érdekében végzett munkájukat. Nem kérdéses, hogy a növénytermesztőknek, állattenyésztőknek, mezőgépészeknek kell megfogalmazniuk, milyen szolgáltatásokat várnak a falugazdászoktól. A lehetőség megvan, csak élni kell vele. Mint a közmondásban: ki mint keresi, úgy veszi hasznát!
Ami biztos, a falugazdászok egyik legfontosabb feladata a közeljövőben, hogy a gazdákat napirenden tartsák a kis értékű (az úgynevezett tizenötezer eurós) pályázatok körüli tudnivalókkal. Az érdeklődés nagy. Ha megtörténik a kiírás, százával fognak pályázatot benyújtani a székely gazdák. Mindenki érdeke, hogy minél többen nyerjenek támogatást – ennek érdekében a falugazdászok feladata is lesz minden szükséges eligazítást megadni az iratcsomók összeállításánál. Bokor Gábor

Ökológiai képzés Csíkszeredában

2019. január 8.
Ökológiai gazdálkodási szakon indít képzést a Szent István Egyetem. Az erdélyi hallgatók számára a csíkszeredai Pro Agriculturae Hargitae Alapítványnál folyik a képzés. Az érdeklődők január 15-ig nyújthatják be jelentkezési iratcsomójukat.

A saját gazdaságban is hasznosíthatók a biogazdálkodási ismeretek. Fotó: kertportal.hu

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek az ökológiai gazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti összefüggések feltárására, elemzésére. A szakot elvégzők képessé válnak az ökológiai gazdálkodás önálló végzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására. A részvétel feltétele agrár- vagy természettudományi területen szerzett mérnöki oklevél vagy nem mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett diploma (a korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél). A felvételi bizottság a jelentkezéshez benyújtott dokumentumok alapján dönt a jelentkezők felvételéről. A majdani oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően ökológiai gazdálkodó szakmérnök vagy ökológiai gazdálkodó.
A képzés legalább tíz személy jelentkezése esetén indul. A képzés tandíjköteles, de az EFOP 3.10.1 projekt keretéből a képzés teljes időtartamára 15 fő számára tandíjmentességet tudnak biztosítani (a pályázatban előírt feltételek teljesítése esetén). A képzés befejeztével a résztvevők olyan készségekre, képességekre tesznek szert, amelyek alkalmassá teszik őket az ökológiai gazdálkodás egyedi területén végzett munkára, ismereteiket saját gazdaság, háztáji üzem működtetésén kívül pedig az államigazgatás vonatkozó területein is használni tudják majd. Bővebb információk igényelhetők dr. Szalai Zita Magdolna egyetemi docenstől, az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszékének szakfelelősétől. Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29–43. Telefon: 305 7118, e-mail: szalai.zita@kertk.szie.hu. Bokor Gábor

Vidékfejlesztés - Pályázható intézkedések az év elején

2019. január 15.
A megyei vidékfejlesztési hivatal vezetője, Cătălina Savin igazgató elmondása szerint a múlt év végén több intézkedés pályázhatóságát is megnyitották, és néhány, a tavaly nyáron meghirdetett intézkedésnél még mindig van pályázható összeg.

Tésztagyártók is pályázhatnak

 » A gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés) szeptemberben indult a kiírás, pénz csak a hegyvidéki növénytermesztő farmok korszerűsítésénél maradt. Egészen március 31-ig lehetne pályázni, ha időközben nem fogy el a kiírási pénz. A keretösszeg 26 millió euró, de az ügynökség számítógépes rendszere 39 millió euró értékben enged pályázatokat feltölteni. Pénteki adatok szerint az építkezést is magukban foglaló pályázatoknál 11 pályázatot töltöttek fel, 21,8 millió euró értékben. Örvendetes, hogy a letett 11 pályázatból 5 Kovászna megyei, mind mezőgazdasági szövetkezetek formájában pályáznak a közel 2 millió eurós támogatásokra.
Jó dolog, hogy a szövetkezési mozgalom kimozdult a holtpontról, mind az öt pályázatot nemrég alakult szövetkezet tette le: a Dálnok Farm, a Feketeügy, a zabolai és a torjai Burgonya Útja, valamint az ugyancsak Torján bejegyzett Agrofarm szövetkezet.
A januárra érvényes minimális pontszám a 70, tehát lehetséges, hogy ennél az intézkedésnél még lesz pályázat a megyéből.
Közel 116 millió euró pályázható erdősítésre és védősávok létesítésére a vidékfejlesztési terv 8.1-es intézkedésének keretében. Az intézkedésre december 11-től lehet pályázni. A megegyezés szerint az erdősítési támogatás az APIA-n keresztül valósul meg, a pályázatokat is ezen intézményhez kell letenni, illetve feltölteni. Ugyanakkor bővebb információt lehet olvasni az intézkedésről a www.apia.org.ro honlapon, ahol megtalálható a pályázati eligazító füzet is. A támogatási kéréseket online kell feltölteni és papírra nyomtatva az APIA-hoz letenni egészen jövő év június 28-ig. A támogatást igénylőnek a következő lépéseket kell megtennie: a kifizetési ügynökség szakembereinek segítségével azonosítania kell azokat a területeket, parcellákat, amelyeket erdősíteni szeretne; a technikai terv kidolgozása egy erdészeti szakember vagy cég segítségével (ennek költségei az első részlet kifizetésekor igényelhetők vissza), az erdészeti hatóság beleegyezésének megszerzése. A támogatást igénylők lehetnek mezőgazdasági területtel rendelkező magánszemélyek, ezek egyesületei, valamint mezőgazdasági területtel rendelkező tanácsok vagy ezek egyesületei.
A támogatást két típusú fix összegű prémium formájában fizetik: az első az erdő telepítésének és a terület bekerítésének költségeire jár, a másik a fenntartás és ápolási munkálatok költségeit fedezi. A támogatás értéke változó, attól függően, hogy a beerdősítésre váró terület sík-, domb- vagy hegyvidéken található. A letett pályázatokat az APIA szakemberei pontozásos rendszer alapján bírálják el, ennek leírása megtalálható a pályázati eligazító füzetben.
A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség január 3-tól indította újra a 16.4-es számú, A piaci ellátásban szereplők partnerségének támogatása nevű intézkedés pályázhatóságát. A megyéből eddig négy partnerség nyert közel 100 ezer eurós támogatást a helyi piacok fejlesztésére és a rövid láncú piaci ellátás megvalósítására.
A 16.4-es intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti, ún. rövid láncú közreműködést és ellátást, valamint a helyi piacok fejlesztését.
A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) partneri szerződést kell kötniük. A partnerek hivatalos vezetőt neveznek ki, aki a pályázat lebonyolításáért is felel. A támogatás feldolgozó gépsorok, a feldolgozott mezőgazdasági termékek kiszállítására alkalmas klimatizált haszonjárművek vásárlására, bemutatóüzlet felszerelésére, számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések vásárlására, a késztermékek reklámozására, pl. termékismertetést célzó összejövetelek szervezésének költségei, reklámkiadványok, reklámfüzetek nyomtatási költségei, reklám céljából létrehozott számítógépes honlap költségeinek kifizetésére, sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő reklámok kifizetésére, a közös termékbemutatók, illetve kiállításokon való részvétel költségeinek kifizetésére fordítható. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működtetésére, illetve az alkalmazott személyzet fizetésére is elkölthető. Az intézkedés pályázható összege 4,74 millió euró és a pályázatokat április 30-ig lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe.
December 21-től újraindították a 4.2-es intézkedés keretében az ún. GBER nemzeti sémaként ismert intézkedés pályázhatóságát is, mely a mezőgazdasági termékek feldolgozásánál befektetések megvalósítását és a termékek reklámozási, marketinges költségeinek fedezését hivatott segíteni. A séma csak azokat a feldolgozói ágazatokat segíti, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozása útján nem mezőgazdasági természetű termékeket állítanak elő. Az igazgatónő felsorolta azokat a területeket, ágazatokat, amelyekben létrehozásra, fejlesztésre lehet pályázni: pl. tejfeldolgozás, fagylaltkészítés, sütőipari termékek, tészta- és laskafélék előállítása, ételízesítők, fűszerek, mustár és ételkiegészítők gyártása, kakaóból készült termékek és egyéb édességek készítése, a csokoládé feldolgozása, sörkészítés, tejpor készítése csecsemők számára, dietetikus élelmiszerek gyártása és egyebek. Itt összesen 35,3 millió euróra lehet pályázni, 21,2 millió eurót szántak már meglevő feldolgozók korszerűsítésére, 14,1 milliót pedig új feldolgozók létesítésére. A pályázatok letevésének utolsó határideje június 30.
Január végéig pályázható a mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatása (4.2-es intézkedés). Itt két összetevőre lehet pályázni. 121,8 millió euró új feldolgozók létesítésére, 81,2 millió euró már meglevő feldolgozók korszerűsítésére fordítható. A két összetevőre eddig 213 millió, illetve 54,7 millió euró értékben tettek le pályázatokat. A számítógépes rendszer ennél az intézkedésnél a kiírási összeg kétszeresére enged pályázatokat feltölteni. Incze Péter

Falugazdász-hálózat HáromszékenIndul a szaktanácsadói munka

2019. január 22.
Elkészült a Háromszéken tevékenykedő falugazdászok éves munkaterve. A kijelölt tevékenységek egy részét önállóan fogják megvalósítani a hálózat szakemberei, a nagyobb rendezvényeket társszervezetekkel együtt bonyolítják le – tudtuk meg Orbán Miklóstól, a székelyföldi falugazdász-hálózatot működtető Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének alelnökétől.

Munkaülésen a falugazdászok – pályázatok elkészítésében is segíteni fognak

A falugazdászok tavaly novemberben kezdték meg munkájukat. Legsürgősebb célkitűzésük az volt, hogy felvegyék a kapcsolatot a gazdákkal, ismertessék a falugazdász-hálózatot, a szervezet céljait, az általa biztosított szolgáltatásokat. Aktívan részt vettek a Magyarország kormánya által meghirdetett erdélyi gazdaságélénkítő program népszerűsítésében. Munkájuk eredményeként Háromszékről több mint tíz nagy értékű pályázatot készítettek elő és nyújtottak be a farmerek – ezek értékelése, elbírálása folyamatban van. Az idei év elején kerül sor a kis értékű (úgynevezett „tizenötezer eurós”) pályázatok kiírására. Az érdeklődés nagy, a falugazdászok több mint ötszáz gazda adatait vették fel, az érdeklődőknek a pályázatokkal kapcsolatos, eddig ismert részleteket is bemutatták. Ha megtörténik a pályázati kiírás, a pályázó kedvű gazdáknak segítséget fognak nyújtani az iratcsomók összeállításában is – emelte ki Orbán Miklós.
Hamarosan megkezdik a csoportos és egyéni agrártanácsadást is. Az elmúlt időszakban a gazdatalálkozók során számos kérdés felvetődött, ezekre fognak választ kapni a gazdák a találkozók során. A tervek szerint az első összejöveteleken a talajok tápanyag-utánpótlása, a burgonyafajták és a termesztési technológiájuk, a gyümölcsösök telepítése és ápolása, a környezetnek megfelelő gabonafajták kiválasztása lesz a téma – de más kérdéskörökben is segítenek, a gazdák érdeklődési köre szerint – mondta Orbán.
Több farmlátogatásra is sor kerül majd, az érdeklődők gépi fejésre berendezkedett juhászatokat, húsjuh- és húsmarhafarmokat ismerhetnek meg, de precíziós gazdálkodást folytató farmok munkamenetébe is betekintést kapnak. A falugazdászok nagyobb események szervezésében is részt vesznek, partnerségben helyi vagy megyei érdekeltségű gazdaszervezetekkel, agrárintézményekkel. Az események sora a regionális gazdatalálkozókkal kezdődik. A nyár folyamán kerül megszervezésre az AgroFest, a barbeque-versennyel egybekötött állatkiállítás, illetve két fiatal gazdáknak szervezett fórum. Őszre a megyei szintű szarvasmarhaszemle és gazdanap szerepel a rendezvények listáján.Bokor Gábor

Adókedvezmények szövetkezeteknek és azok tagjainak

https://www.3szek.ro/load/cikk/119959/adokedvezmenyek-szovetkezeteknek-es-azok-tagjainak
2019. január 22.
Módosították a szövetkezeti törvény előírásait. Románia Hivatalos Közlönye idei 29-es számában jelent meg a 2019/21-es törvény, amely több pontban módosítja a 2004-ben hozott 566-os számú, úgynevezett szövetkezeti törvényt. A módosítás a törvény több cikkelyét is érinti, a gazdák szempontjából a legfontosabbak azok az új előírások, amelyek egy sor adómentességet biztosítanak a szövetkezeteknek, illetve ezek tagjainak.
Kovászna megyében négy szövetkezet működik, egy szövetkezet tevékenységét felfüggesztették, az év végén pedig további négy új kooperáció alakult – mondta el érdeklődésünkre Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. A szövetkezetek és a szövetkezeti tagok részére nyújtott adó­könnyítések minden valószínűség szerint élénkíteni fogják a szövetkezeti mozgalmat. Az intézkedés azt is mutatja: az országvezetésnek, a kormánynak elszánt terve, hogy támogatják a gazdák szövetkezését – értékelte Könczei.
Nagy szükség volt erre a törvényre, de arra is szükség van, hogy a pénzügyi szervek a gyakorlatban is hozzájáruljanak ezeknek az előnyöknek az érvényesítéséhez – fűzte hozzá az igazgató. A fiskális kedvezményeket a Szövetkezeti Törvény 76-os cikkelyének módosításával rögzítették, az új előírások egy sor kivételezést biztosítanak a 2015-ben hozott, 227-es számú tör­vénnyel rögzített adótörvénykönyv előírásaival szemben. Ezek szerint adómentességet élveznek a mezőgazdasági termékeket feldolgozó és/vagy genetikai anyagot termelő, illetve forgalmazó és/vagy tenyésztési, illetve reprodukciós tevékenységet folytató mezőgazdasági szövetkezetek a következőek szerint: a frissen alapított szövetkezetek a termelés megkezdésének pillanatától számított öt évig, szintén öt évig a már működő szövetkezetek a törvény hatálybalépését követő hónappal kezdődően
Hasonlóképpen adómentességet élveznek a felvásárlási és értékesítési szövetkezetek, valamint a mezőgazdasági vagy erdőterületek közös használata, illetve a hal- és haszonállat-tenyésztés céljából létrehozott szövetkezetek a következőek szerint: a frissen alapított szövetkezetek a termelés megkezdésének pillanatától számított öt évig, szintén öt évig a már működő, az előző pénzügyi évben hárommillió eurót meg nem haladó üzleti forgalmat lebonyolított szövetkezetek a módosító törvény hatálybalépését követő hónappal kezdődően.
Mentesülnek a jövedelemadó-fizetés kötelezettsége alól a mikrovállalkozásként működő szövetkezeti tagok és magánszemélyi, engedélyezett magánszemélyi, egyéni vagy családi vállalkozói minőséggel rendelkező szövetkezeti tagok. A módosítás szerint a mikrovállalkozások követelményeinek eleget tevő szövetkezetek nem esnek az adótörvénykönyv III. fejezetében rögzített, a mikrovállalkozások jövedelmi adózását szabályozó előírások hatálya alá, és profitadó fizetésére kötelezettek.
A szövetkezeti tagok mentesülnek az ingatlan- és területadó terhe alól is, amennyiben az illető ingatlanokat, illetve területeket mezőgazdasági termelésre használják, a termést pedig a szövetkezet felé vagy a szövetkezeten keresztül értékesítik. Ugyanakkor a szövetkezeti tagoknak nem kell adót fizetniük a szövetkezetnek bérbe adott területek utáni jövedelem után. A fenti adókedvezményekre azok a szövetkezeti tagok jogosultak, akik termésük legalább felét a szövetkezet felé vagy szövetkezeten keresztül érté­kesítették.
A törvény megjelenését követő hatvan napon belül a mezőgazdasági, a pénzügyi és a fejlesztési minisztérium közös rendeletben határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a szövetkezeti tagok a fenti adózási kedvezményekben részesülhetnek. A szövetkezeti törvényt módosító és kiegészítő 2019/21-es törvény teljes eredeti szövege elolvasható a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének honlapján (szekelygazda.ro) a Szakmai anyagok menüpontban.: Bokor Gábor

2019. január 26., szombat

A kövendiek a hagyomány őrzői

A tavalyi év végén alakult meg a kövendi önkéntes tűzoltócsapat a Hangya egyesület, tagjaiból. 
A képen a következÅ‘k lehetnek: 6 ember, álló emberek és belsÅ‘ térA kis csapatot teljes mellszélességgel támogatja a Mărginean Jánosa várfalvi polgármesteri hivatal vezetője  és a Făgădar Alexandru a Nyugati Havasok Kistérség vezetője is.
A csapat vezetőjének, Nyegre Csabát választották meg, aki egyben nem csak a kövendi HANGYA-fiók elnöke, hanem az önkéntes tűzoltók parancsnoka is.
A két világháború közt Kövend volt a községközpont, ahol pezsgő közösségi élet folyt. Ebből az egyik hagyományosnak mondható eseményt a farsang idején megtartott a Tűzoltó Bált élesztette újra a Nyegre Csaba és a várfalvi polgármester  illetve kistérség HACS-ja.
Meg is hirdették a bált, amire a Csókakő-i önkéntes tűzoltó egyesületét is meghivták, akik örömmel el is fogadták és megjelentek az eseményen, a Weiger Lajos Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ŐTE) elnök vezetésével.  
Amint az elnökúr is  elmondta nem jöttek üres kézzel, hiszen tudják mennyire nehéz a balesetmentes tűzoltáshoz szükséges felszerelések beszerzése és azok akreditálása is.
"Nagyon örvendtünk amikor meghallottuk, hogy itt Kövenden egy új önkéntes tűzoltó csapat alakult. Már több éve figyeltük, hogy miként alakult Erdélyben az önkéntes alakulatok sorsa, amely sajnos csak kevés helyen mozgatta meg a helyiek fantáziáját. Ezért is örvendtünk, amikor a kövendiek parancsnoka megkeresett bennünket.
Örvendünk, azért is mert szerettünk volna egy testvéregyesületi kapcsolatot is kialakitani, hiszen nekünk eddig már több országban is van ilyen kapcsolatunk. pld. a Luxemburg-i, a Lengyelország-i. 
Az idén ünnepeljük meg a Csókakői-Heffingen Baráti Társaság 20 éves fennállását. E tásaságon keresztül a luxemburgiak sok esetben támogatják tevékenységünket, s amint megemlitettük, hogy jövünk Kövendre azonnal jelezték, hogy az általuk adományozott felszerelésekből hozzunk ide is. 
Sőt a júniusban megtartartandó jubileumi ünnepségre is meghivást hoztunk a kövendiek számára, amelyet reméljük addigra már ledokumentáljuk, hiszenn a most megköttendő együttműködési szerződésünk alapján a kövendiek a másik testvérszervezeteinkkel is testvérkapcsolatba kerülnek. 
Örvendtünk a Hangya vezetőségének azon kérésének is, hogy velünk szeretnének együttműködni az Hangya Oktatóközpontjában megszervezendő önkéntes tűzoltók akreditációs képzését illetően." . mondta Weiger Lajos az ŐTE elnöke. 
A mellékelt képen látható, hogy a bál sikeres volt, hiszen a két csapat "beöltözött" az együttes fotó kedvéért is.
Másnap, az újdonsült barátok tovább folytatták az ismerkedést és az átadott felszerelések mgismerését.
Egy újabb csoportképre is sor került, ami által a kövendi kulturotthonban érződött, hogy a megelégedettséget a barátság váltototta fel, ezzel is jelezve, hogy az adományok jó helyre kerültek.
Persze a két főszervező, akik sokáig ismertelenek voltak egy közös képpel nyugtázták, hogy fáradazásuk nem volt hiába való.
Az ŐTE elnöke és a kövendi parancsnok neje a fáradt arcuk ellenére is az örömüket és a boldogságukat nem igen tudták véka alá rejteni...
Gratula érte!
További közös sikereket kivánva búcsúztunk a két csapattól.


2019. január 12., szombat

A mák annyi nyereséget termel, mint 8 tonna kukorica

(Gönczi Krisztina)2019. január 2.
Sokkal egyszerűbben termelhető növény, mint azt sokan hiszik - állítja Szalka János, aki a tiszavasvári Alkaloida Gyár mélyrepülése óta azért küzd, hogy a máktermelés ne haljon ki Magyarországon. Egy morfingyár megépítését is tervezte Abaújszántón, de a kezdeményezés többéves küzdelem után elbukott. A nyersanyag termelése azonban továbbra is kifizetődő tevékenység, amire idén egy máktokfeldolgozót is épített a vállalkozó kedvű szakember.
2016-ban még úgy tűnt, lehetséges egy új, hazai morfingyár építése, ami a tiszavasvári Alkaloida Gyár Zrt. szerepét vehette volna át, miután az 2014-től kiszállt a máktokfeldolgozásból. A Neriva Pharma Kft. vezetői, Szalka János és üzlettársa, Sotkó Gyula Abaújszántóra álmodták meg az üzemet, mivel már akkor is voltak szerződött máktermelő partnereik Szlovákiában. A kezdetben 5 milliárd forintra becsült beruházási költség ma már 7 milliárdot emésztene fel, de az első két év finanszírozási igényeivel együtt 10 milliárdra lenne szükség ahhoz, hogy beindulhasson a termelés - mondta el lapunknak a cégvezető. De nem ez a legfőbb oka a késlekedésnek: a morfinpiac helyzete instabil. "Olyan dömpingáras szereplők vannak jelen, akikkel nem tudunk versenybe szállni. Nincs realitása egy ilyen beruházás középtávú megtérülésének, így felhagytunk a morfingyártási tervekkel" - közli Szalka János.
Ipari mák: a szalmájáért és a magjáért is fizetnek
A mákszem és mákszalma értékesítése viszont továbbra is jól működik, tavaly kifejezetten magas volt a mag ára. Így a Neriva Kft. a korábban integrált partnereit a tiszavasvári Sotiva Seed Kft.-be vitte át, ahol egy máktisztót építettek 35 millió forintból. "A tavaszi mák gubója több alkaloidát tartalmaz, mint az őszi vetésűé, a magja pedig mindkettőnek alkalmas étkezésre. Mi mindkét vetésidejű és hasznosítási irányú mákkal foglalkozunk. 100-150 partnerrel dolgozunk Magyarországon és 20-30 továbbival Szlovákiában. Az ottani nagyobb birtokméretek miatt a két országban nagyjából ugyanakkora területet integrálunk" - sorolja Szalka János.
Magyországon az utóbbi években erősen visszaesett a mák termőterülete. Hat évvel ezelőtt még 10-12 ezer hektárnyi ipari és 1500-2000 hektárnyi étkezési mákról beszéltünk, tavaly azonban az összes terület csak 5-6 ezer hektárt ölelt fel ebben a kultúrában. A mákszem ára viszont kifejezetten magas volt tavaly, ami a stabil felvásárlói háttér mellett fokozhatja a termelési kedvet - bizakodik Szalka János, hozzátéve, valószínűleg így sem fogja elérni a mák vetésterülete a 10 ezer hektárt. A szlovák oldalon mintegy 5 ezer hektárra tehető ezen aprómag termőterülete.
Az étkezésre szánt mákszem világkereskedelmi árát a csehek határozzák meg. A teljes piaci volumen 100 ezer tonnára tehető, amiből 30-40 ezer tonnányi mag Csehországból származik. A második legnagyobb piaci szereplő, Törökország 25-30 ezer tonnányi mákkal részesül a világkereskedelemből, majd a spanyolok, franciák és a magyarok következnek a sorban. A mákszem ára 300 és 500 forint között szór kilónként, és nagyjából ugyanennyit fizet az integrátor a szalma kilójáért is. Utóbbinak fix ára van, míg a mákszem átvételi ára a cseh termés nagyságától függ. Tavaly a szárazság olyan mértékben károsította az északi máktermő területeket, hogy a mag ára soha nem látott magasságokba kúszott: nyár végére elérte a 800 forintot kilónként. A hazai átlagtermés 1,2 tonna mag/hektár, a növény termelési költsége pedig a napraforgóéhoz mérhető.
A vetésidő a legnagyobb kihívás

"Nem bonyolult növény" - állítja Szalka János. "Legnagyobbat a vetésidőn lehet bukni, mivel ez az 1-2 centi közé vetendő aprócska mag nagyon érzékeny a talajállapotra. Akkor sem kel, ha túl nedves, és akkor sem, ha túl száraz a föld. Jó talajelőkészítéssel és eltalált vetésidővel már nehéz elrontani a mákot. Vegyszeres gyomirtása és gombák elleni védelme jól megoldható - mégha eseti engedélyt is kell kérnünk rá. Vannak ugyan speciális kártevői, de ezek ritkán okoznak gondot, főként, ha a gazda betartja a négyéves vetésforgót."
Hazánkban a legnagyobb területen Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Győr-Moson-Sopron megyében termelik, de a Hajdúságban is előfordul. A növény nem igényel speciális gépparkot. "Sokan tartanak a máktermelés bürokratikus akadályaitól, de ez az ipari mák esetén nem nagy teher. A gazdálkodónak csak azt kell eltűrnie, hogy virágzáskor egyszer megnézik az ellenőrök a tábláját, minden más papírmunkát mi intézünk a hivatallal. Étkezési mák esetén a termelő jelent a kormányhivataloknak" - tudjuk meg.
A mák jövedelmezősége egy 8 tonnás kukoricaterméséhez mérhető, viszont az utóbbinál klasszisokkal jobb hatása van a talajra. A korán lekerülő, kis tömegű növényzet viszonylag kevés tápanyagot von ki a talajból, és az őszi vetéshez kiválóan elmunkálható kultúrállapotban hagyja azt hátra. Mivel főbb növényeink egyikével sem rokon, kiválóan beilleszthető a vetésforgóba. "Akár búzát, akár repcét vetnek utána, az 20-25 százalékkal többet terem, mint egy kalászos elővetemény után. Tapasztalatom szerint minél nagyobb az üzem, ezt a plusz előnyt is annál inkább értékeli a gazda.

2019. január 10., csütörtök

Mire jó a kakukkfű? Hogyan szaporítsuk?

A kakukkfű (Thymus serpyllum-vulgaris L.) népies neve balzsamfű, kakucskafű, timián, vagy tömjénfű. Hazánk majdnem minden szárazabb, füves részén vadon is előfordul, de a kertekben és gazdaságokban is termesztik (Th. vulgaris). Mindkét fajta sokoldalúan használt fűszer.
A kakukkfű kellemes, jellemző kámforos illatú és aromás ízű fűszernövény.
Már az egyiptomiak és görögök is kedvelték, de újabban majd minden ország konyhareceptjeiben felfedezhető. A francia konyha nélkülözhetetlen fűszere.
Vágott vagy morzsolt állapotban kerül a kereskedelembe. Általában majoránnával, rozmaringgal, babérlevéllel, szerecsendióval és zsályával együtt ízletes. Sajátságos aromája miatt óvatosan kell használni, mert csak kis adagban élvezhető, különben erős illatánál fogva megváltoztatja az étel eredeti jellegét. Értékes aromájának megőrzése végett jól záró edényben tartsuk.
Mostanában méltatlanul mellőzik, pedig régebben kedvelt, speciális ízhatásokat értek el vele. Felhasználható nehezebben emészthető leveseknél (bab, borsó, burgonya, paradicsom, hal, káposzta) burgonyafőzelékben, salátáknál baromfi és marhasültek, erdélyi tokány, ürücomb, vadas ételek, töltött káposzta, kolbászáruk, vörösboros mártás fűszerezésére. külföldön a körözöttek egyik alapfűszere. Értékes alkotórésze a fűszeres eceteknek. Diétás ételeket is nyugodtan ízesíthetünk vele.
A kakukkfű fűszeres hatása mellett kiváló étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító és szélhajtó is. Fürdővízbe téve illatos és frissítő hatású.
A kakukkfű termesztése:
Szaporítása kisebb állományban tőosztással, vagy dugványozással történik. A vágását közvetlenül virágzás kezdetén, a talaj fölött 6-8 cm-es szárak meghagyásával végezzük. A vágás így szeptemberben megismételhető. Háztartási célra elegendő pár tő, de dísznövényként is ültethető.
Köhögés elleni gyógytea készítése:
1-1 kanál kakukkfű, fehérmályvalevél, vagy gyökér, tüdőfűlevél, bodzavirág, édes gyökér, kankalingyökér, martilapulevél, ökörfarkkóróvirág keverékével 1-2 perces forralással főzetet készítünk és napjában többször melegen iszogatjuk.

2019. január 1., kedd

Kihirdették az év halát, 2019-ben a vörösszárnyú keszeg győzött

2019. 01. 01. 
SONY DSCSűrűn irdalva és jól átsütve kitűnő halétel.


Tavaly a balin lett az év hala. Az idén a 2019-es év halának megválasztása a korábbiaknál lényegesen nagyobb érdeklődés mellett zajlott le. 
A Magyar Haltani Társaság közleménye szerint örömük mégsem felhőtlen, mert valaki meg nem engedett módon igyekezett befolyásolni az eredményt. A szavazatok száma azonban a sebes pisztrángra leadott 2130 szabálytalan szavazat levonásával is meghaladta a tízezret. A 11483 leadott voks legnagyobb részét a vörösszárnyú keszeg kapta (44%), második helyen a szivárványos ökle végzett (32%), a sebes pisztráng harmadik lett (24%).
A győztes vörösszárnyú keszeg, amely a „Hej halászok, halászok” kezdetű népdalnak is főszereplője, egyike legszebb halainknak. Formás testét ezüstös pikkelyek fedik, alsó úszói pedig, köztük a „szárnyai”, azaz a mellúszói, általában élénkvörösek. Fölfelé nyíló szája elárulja, hogy táplálékát nem a mederfenéken, hanem a magasabb vízrétegekben, olykor a víz felszínén keresi. Kedveli az apróbb gerinctelen állatokat is, de táplálékának nagyobb részét növények, például fonalas algák, fiatal hajtások, rügyek, magvak teszik ki.
Mindebből következik, hogy kedvelt élőhelyei a sekély, növényzetben gazdag állóvizek, a holtágak és mocsarak, de kisebb számban a lassú folyóvizekben is előfordul. Magyarországon a hegyi patakok és a kifejezetten gyors folyószakaszok kivételével szinte mindenütt megtalálható. Népszerűségéhez a széles körű elterjedés mellett az is hozzájárul, hogy nagyon sok kezdő horgásznak ez volt az első zsákmánya. Sűrűn irdalva és jól átsütve kitűnő halétel

B.Ú.É.K !