2018. február 4., vasárnap

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) célja és feladatai

http://hnt.hu/wp-content/uploads/2015/10/HNT_Alapszabaly_20160606_V%C3%89GLEGES.pdf
A HNT célja: 
A magyarországi a szőlő- és bortermelők érdekeinek érvényesítése, a bortermelés színvonalának emelése és a termékek piacképességének, versenyképességének javítása, minden törvényes eszközzel a magyar borok jó hírének védelme, a korszerű származás-, minőség- és eredetvédelem érvényesítése, az új szőlőültetvények telepítésének elősegítése, valamint a szőlőültetvények színvonalának emelése, továbbá piacszervezési feladatok ellátása. 
1. A HNT feladatai:
a) segíti a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok tevékenységét; 
b) összegzi és elemzi a hegyközségek adatszolgáltatását, és ennek alapján javaslatokat dolgoz ki az esetleges agrárpiaci beavatkozásra; 
c) vezeti az újratelepítési jogok, az átváltott telepítési engedélyek, az új telepítési engedélyek és az újratelepítési engedélyek központi nyilvántartását; 
d) termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat szervez; 
e) képviselheti a hegyközségi szervezetet a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben;elbírálja a hegybíró közigazgatási hatósági ügyben hozott elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezést; 
f) együttműködik a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatban feladatokat ellátó hatóságokkal és intézményekkel; 
g) kapcsolatot tart külföldi és nemzetközi szakmai szervezetekkel; 
h) kiállításokat, borversenyeket, konferenciákat szervez; i) tájékozódik a hegyközségek működéséről; j) képviselői útján jogosult részt venni a hegyközségi tanácsok, illetve ezek igazgató- választmányainak ülésén; 
k) továbbképzéseket, értekezleteket tarthat a hegyközségi tanácsok, illetve a hegyközségek tisztségviselői és dolgozói részére; 
l) a bortermeléssel kapcsolatos agrárpiaci beavatkozás előtt gyakorolja a véleményezés jogát; m) közreműködik a magyar borok jó hírének védelmében; 
n) elősegíti a hegyközségi szervezetek és tagjai jogszabály szerinti működését; 
o) rendszeres kapcsolatot tart a termelőkkel és az értékesítést végző személyekkel és szervezetekkel; 
p) a hatályos borvidéki rendtartásokat megvizsgálja, véleményezi és a honlapján közzéteszi;a nem borvidéki települések vonatkozásában meghatározza az illetékes hegyközséget, valamint a közigazgatási feladatok ellátására kijelöli az illetékes hegybírót, és ezeket az információkat a honlapján közzéteszi; 
q) a HNT évente egy alkalommal értékeli a hegyközségi szervezetek és a hegybírók tevékenységét, és arról tájékoztatja a minisztert; 
r) a piacszervezési feladatok keretén belül: 
- tájékoztatást nyújt az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek különleges jellemzőiről; 
- szervezi a borok közösségi promócióját, mindenek előtt harmadik országokban; 
- növeli a termelési és a piaci ismereteket és javítja azok felhasználhatóságát;
- javítja a borágazat termékeinek forgalmazási koordinációját, különösen kutatás és piacelemzés által; 
- a közösségi szabályoknak megfelelő szabványos szerződésmintákat dolgoz ki;elősegíti a borágazati termékekben rejlő lehetőségek teljesebb körű kiaknázását; 
- biztosítja azon információkat, amelyek szükségesek, hogy a termelés megfeleljen a piaci igényeknek, a fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak, különös tekintettel a termékminőségre és a környezetvédelemre; 
- kidolgozza azokat az eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a termék minősége javítható a borkészítés összes szakaszában; 
- biztosítja az eredetmegjelölések, minőségi védjegyek (tanúsító védjegyek) és földrajzi árujelzők védelmét; 
- elősegíti az integrált termesztés vagy egyéb környezetbarát termesztési módszerek fejlődését; 
- a szakmaközi elismerésben meghatározott tevékenységek előző gazdasági évi végrehajtásáról és az elismerési feltételeknek történő megfelelést igazoló adatokról minden gazdasági év végét követő 30 napon belül beszámolót küld az agrárpolitikáért felelős minisztérium részére; 
- meghatározza a piacfejlesztési hozzájárulás összegét;  
s) jogszabályba foglalt feladatai ellátása érdekében saját tulajdonú informatikai rendszert fejleszt, működtet, melynek során jogosult a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatainak kezelésére 
t) megállapítja a hegyközségi hozzájárulás alap és kiegészítő összegét; 
u) megállapítja a nem borvidéki településen működő szőlészeti, illetve borászati termelő hegyközségi járulékának mértékét; 
v) megállapítja az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államából továbbfeldolgozási célból behozott bormennyiség után fizetendő hegyközségi járulék mértékét; A HNT ellátja továbbá a jogszabályban számára meghatározott egyéb feladatokat.
 A HNT szervezete 
A HNT önkormányzati testületi szervei:
a) Tanácsülés;
b) Szőlészeti szekció;
c) Borászati szekció;
d) Elnökség;
e) Szakmaközi bizottság;
f) Ellenőrző bizottság (a továbbiakban: EB); és
g) Etikai (Jelölő- és Szavazatszámláló) bizottság (a továbbiakban: EJSZB).
A HNT ügyintéző szerve a Titkárság.