2012. november 16., péntek

Hobbi vagy főfoglalkozás? Gazdaságos méztermelés

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/gazdasagos_meztermeles.php

Gazdaságos méztermelés
2012. november 16., 
Hat ország (Törökország, Hollandia, Magyarország, Belgium, Olasz­or­szág, Lengyelország) nyolc intézményének, szervezetének köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 2012 októberében befejeződött a „Beekeeping European En­vi­ron­men­tal Sustainability – BEES” című Leonardo da Vinci projekt, melynek fő célkitűzése a méhészek szakmai továbbképzésének segítsége volt. A partnerek kö­zös mun­ká­jának eredményeként megszületett egy több­nyel­vű méhészeti tan­­anyag, mely elektronikus (e-learning) és hagyományos (könyv) formában is el­érhető az érdeklődő méhészek számára. Az e-learning platform az önképzés olyan eszköze, mely­hez minden érdeklődő néhány percet igény­be vevő regisztrálási művelet után csat­la­koz­hat. A platformon minden olyan információ el­ér­he­tő, mely a gyakorló méhész számára fontos le­het: szöveges dokumentumok (könyvek, tanulmányok, cik­kek, bibliográfiák), illetve képek, fil­mek stb. Ezen­túl minden fejezet végén tesztek segítségével el­len­őrizhető a megszerzett tu­dás.
„Gazdaságos méztermelés” címen jelent meg magyarul a Tudás Ala­­pít­vány kiadásában a projekt másik fő terméke, a kézikönyv gya­korló mé­hé­szek számára.
Kemal Çeliket, a projekt koordinátorát idézzük a könyv elő­sza­vá­ból: „A projekt fő célja az, hogy teljesen megújított tan­anya­got hoz­zon létre a méhek viselkedéséről, tartásáról, a mé­hész­ke­dés­ről, mi­vel ez a fenn­tart­ható mezőgazdaság számára fontos támo­ga­tást je­lent! Így kívánunk hoz­zájárulni a biodiverzitás erő­sí­té­sé­hez. A ké­zi­könyv fő célközönsé­gei a méhészek és továbbképző intézményeik, a kör­nyezetvédelmi szer­ve­zetek, a mezőgazdasági szakiskolák, az agrár- és állatorvos-tu­do­má­nyi egyetemek, a mé­hész­szövetségek, az európai, nem­zeti és helyi szin­tű intézmények dön­tésho­zói, az általános és középiskolák.” A könyv fő fejezetei az alábbi té­ma­körök köré szerveződnek:

· a méhek életciklusa és életük a kaptárban;

· méhfajok és a méhek tenyésztése;

· méhek és a fenntartható környezet;

· a méhek tavaszi és nyári gondozása;

· vándoroltatás és a méhek etetése;

· rajzó és rabló háziméhek;

· anyanevelés;

· a méhek őszi és téli kezelése;

· méhbetegségek, gyógykezelés és óvintézkedések az or­ga­ni­kus méztermelésben;

· méhészeti eszközök és munkabiztonság;

· méhészeti termékek, szüretelés és a méhészeti termékek gyógy­­hatása;

· a méhészeti termékekben lévő peszticidmaradványok em­be­­ri és természeti kockázatai;

· menedzsment a hivatásos méhészetben;

· marketing és költséggazdálkodás;

· hasznos tapasztalatok a méhészetben;

· méhészeti és biobiztonsági útmutató.

A gazdaságossághoz egyrészt hozzájárulnak a „hagyományos” ismeretek: a megkerülhetetlen mai modern növényvédelem, a GMO és a biogazdálkodás témaköreinek ismerete, azok fi­gye­lem­be vétele. Másrészt naprakész alkalmazása a marketingnek és a költséggazdálkodásnak, illetve az EU-rendeletek, a veszélyelemzés és kritikus ellenőrző pontok (HACCP) be­tar­tá­sa. A jövő útja az organikus gazdálkodásból származó bioméz-előállítás!
A könyv bemutatja a méhfajokat, a háziméh-családot, azok természetes és mesterséges te­nyész­tését, a hibridizáció lehetőségét. A méhek szükségletét kielégítő táplálkozás elősegíti a csa­lád népességének szezonszerű alakulását, a környezet egyensúlyának fenntartását, a méz­ter­melés minőségének és mennyiségének optimális alakulását. Ezért a méhcsaládok tavaszi etetésének, nyári gondozásának, az újabb méhlegelőkre történő vándoroltatásnak feltételeiről, vég­zéséről a könyv részletes ismereteket nyújt. A méhanya-nevelés és a -rajzás szakszerű vég­zé­se méhesünk optimális népességét biztosítja. A méhcsaládok őszi-téli időszakra történő elő­készítése előtt a méz és méztermékek elvétele során a gyakorlott méhész a pótetetés mel­lett is biztosít elegendő, szorgos gyűjtésből származó terméket, hogy télen, majd tavasszal a csa­lád fennmaradása, a népesség gyarapodása biztosított legyen.
A könyv külön alfejezetben foglalkozik a méhek forgalmazásának, a betegségek leküzdésének uni­ós rendeleti szabályozásával, a bioméz termelésével, a GMO veszélyével és a méh­be­teg­sé­gek­kel. A méhbetegségek ismertetése igen részletes, sugallja, hogy a gyógykezelést a méhész a méhegészségügyért felelős szakemberrel közösen végezze el. A bejelentési kötelezettséggel ren­delkező betegségek külön figyelmet érdemelnek. A VIII. fejezet részletesen tárgyalja a több országban tömeges elhullást okozó, méltán világriadalmat keltő, még ismeretlen kór­ok­ta­nú CCD betegséget. 
A méhészetben bármilyen beavatkozás, mézpergetés stb. csak a legbiztonságosabb módon tör­ténhet. Mivel egyre több a méhméregre érzékeny ember, részletes leírás található a méh­szú­rás esetén végzendő – sokszor életmentő – segélynyújtásról.
A méhészkedés lehet hobbi, melléktevékenység vagy főfoglalkozás. Bármelyik csoporthoz is tar­tozik, a méhésznek a szükséges tudást meg kell szereznie. Gyakorlati tudás nélkül nemcsak rá­fi­zetéses lesz méhészkedésünk, hanem rövidebb-hosszabb idő alatt elfogy a méhcsalád népes­sé­ge is, nem tudja reprodukálni önmagát, és megszűnik a méhesünk.
A hat ország szakemberei olyan modern szakismereteket tartalmazó könyvet tárnak a mé­hé­szet­tel foglakozó vagy a jövőben foglalkozni kívánó érdeklődők elé, mely alkalmas az eddigi, il­letve a jövőbeni tevékenységek felül- vagy átértékelésére, és amely segítséget nyújt a nye­re­sé­ges (gazdaságos) méz- és méhtermékek előállításához.
A könyv adatai:
Mucsi Imre (szerk.): Gazdaságos méztermelés. Hódmezővásárhely, 2012, Tudás Alapítvány. 300. old., ill., színes.
Megrendelhető a Tudás Alapítvány honlapjáról: http://tudasalapitvany.hu/kapcsolat/
A projekt eredményeinek elérhetősége az interneten:
· Bővebb információk a projektről: http://tudasalapitvany.hu/projektek/bees/
· A projekt honlapja és az e-learning platform: http://www.beeseurope.eu/